Vedtægter for Skobranchen.dk


Navn, hjemsted og formål

§ 1
Organisationens navn er Skobranchen.dk. Organisationens binavne er Danmarks Skohandlerforening, Danmarks Skoleverandørforeningog Skorådet. Dens hjemsted er København.

§ 2
Skobranchen.dk’s formål er

 • at skabe de bedst mulige betingelser, hvor en fælles faglig indsats er af betydning for medlemmerne og for skobranchen,
 • at fremme, hævde og beskytte skobranchens ogmedlemmernes økonomiske interesser i forhold til myndigheder, andre organisationer og medier m.fl.,
 • at arbejde for dygtiggørelse af skobranchensaktører, herunder virksomheder, ejere og medarbejdere,
 • at udbrede kendskabet til skobranchen og styrke medlemmernes forhold til myndigheder, andre organisationer og medierm.fl., for der igennem at understøtte og udvikle medlemsvirksomhedernes drift og økonomiske resultater i en for disse og for skobranchen positiv retning.

Organisationens officielle organ er magasinet ”SKO Shoes & More.

Medlemmer

§ 3
Som stemmeberettigede medlemmer kan optages

 • indehavere – herunder selskaber – af danske virksomheder inden for skobranchen,
 • udenlandskregistrerede virksomheder repræsenteret ved en agent inden for skobranchen med et dansk CVR-nummer. Her tilfalder stemmeretten dog den danske agent.

Som medlemmer uden stemmeret kan optages andre med interesse for foreningens formålf.eks. tidligere indehavere, direktører m.fl.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der i særlig grad har arbejdet til gavn for skobranchen eller organisationens interesser.

Kontingent og medlemskab

§ 4
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for 2år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet betales forud og er forfaldent til betaling 1. januar.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

Bestyrelsen kan med mindst 2/3 flertal vedtage at ekskludere et medlem, der findes uværdig til fortsat medlemskab.

Et medlem kan endvidere ekskluderes, når han har overskredet forfaldsdagen for kontingentbetaling med 3 måneder, uden at kravet på forfaldet kontingent derfor bortfalder.

En eksklusion kan indankes for den førstkommende generalforsamling.

Intet medlem hæfter for organisationens forpligtelser.

Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på en andel af organisationens formue.

Generalforsamling

§ 5
Generalforsamlingen er Skobranchen.dk’s højeste myndighed og vælger bestyrelsen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert 2. år inden udgangen af maj måned. Bestyrelsen fastsætter mødetidspunkt og sted. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling består af følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor efter forslag fra bestyrelsen
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller organisationens medlemmer
 8. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med en formand, næstformand og et forretningsudvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen skal udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter modtagelse af begæringen.

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, når ikke andet er angivet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Det er tilladt at give skriftlig fuldmagt til en anden stemmeberettiget. Dog kan ingen afgive stemme for mere end én fuldmagtsgiver.

Bestyrelse og formand

§ 6
Bestyrelsen leder Skobranchen.dk’s virksomhed.

Forudsætningen for valg til bestyrelsen er, at medlemmet er aktiv erhvervsdrivende i skobranchen, har rådighed over sit bo, er myndig og har fast bopæl i Danmark.

Genvalg er muligt. Bestyrelsesmedlemmer skal dog afgå ved udgangen af det valgår, hvor medlemmet fylder 70 år.

Bestyrelsens sammensætning skal i videst muligt omfang afspejle branchens struktur, butikkernes geografiske placering og medlemsbutikkernes størrelse.

Bestyrelsen består af udpegede og valgte medlemmer fra følgende medlemskategorier:

 • 1 repræsentant udpeget af hver af branchens indkøbsforeninger, hvor mere end 2/3 af disses medlemsbutikker er medlem af Skobranchen.dk,
 • 1 repræsentant udpeget af hver af branchens kapitalkæder, der har 15 eller flere butikker,
 • 4 repræsentanter fra branchens butikker,
 • 3 repræsentanter fra branchens leverandører

Bestyrelsen kan efter indstilling til generalforsamlingen supplere sig med op til 2 yderligere medlemmer.

Generalforsamlingen kan dispensere fra valgbarhedskriterierne.

Efter forslag fra de stemmeberettigede medlemmer indstiller bestyrelsen bestyrelseskandidaterne til generalforsamlingen.

Bestyrelse og forretningsudvalg

§ 7
Formanden bistås af et forretningsudvalg, som består af formanden, næstformanden og yderligere et medlem, som bestyrelsen vælger af sin midte for en 2-årig periode. Formanden er formand for forretningsudvalget.

Forretningsudvalget udgør bestyrelsen i Danmarks Skohandlerforenings Fond.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden vælges for en periode på 2år og kan genvælges. Efter valget af formand vælger den medlemskategori, hvorfra formanden kommer, et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de i afstemningen deltagende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Skobranchen.dk tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes Skobranchen.dk af den samlede bestyrelse.

Sekretariat

§ 8
Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den dagligedrift efter bestyrelsens retningslinjer.

Regnskab og revision

§ 9
Regnskabsåret er kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger for 2år en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet og attestere beholdningernes tilstedeværelse.

Vedtægtsændring og opløsning

§ 10
Vedtægtsændring kræver vedtagelse af 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer på en generalforsamling.

§ 11
Opløsning af Skobranchen.dk kræver vedtagelse af 2/3 af samtlige af medlemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum og mellem hvis afholdelse, der skal være valgt en ny bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamlingen i København den 28/9 2020