HUSK generalforsamling den 16.maj 2022

Skobranchen.dk afholder generalforsamling den 16.maj 2022

Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K.

Tidspunkt: kl.13.00-14.00

Generalforsamlingen er Skobranchen.dk’s højeste myndighed og vælger bestyrelsen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert 2. år inden udgangen af maj måned. Bestyrelsen fastsætter mødetidspunkt og sted. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse - mail: kdj@danskerhverv.dk

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling består af følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen ønsker at bibeholde det nuværende kontingent niveau kr. 100.- + moms årligt.
  5. Valg til bestyrelsen - Bestyrelsen genopstiller. Der er ingen ny-opstillet.
  6. Valg af revisor efter forslag fra bestyrelsen - Bestyrelsen forslår at fortsætte med PwC.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller organisationens medlemmer - Bestyrelsen forslå en tilpasning af vedtægterne i forbindelse med Dansk Erhverv samarbejdet.
  8. Eventuelt

Tilmelding senest den 9.maj 2022 til sekretariatet - mail: kdj@danskerhverv.dk